Sumber Pendidikan Islam

Mengkaji lebih dalam tentang pendidikan Islam, pembahasan tentang sumber pendidikan Islam adalah bagian darinya. Dengan mengetahuinya, maka pembelajaran itu akan lebih terarah, serta tingkat keterpercayaan semakin lebih tinggi.

Maksud Sumber Pendidikan Islam

Manusia memiliki sifat alamiah atau kodrat, yakni perasaan ingin tahu. Hal ini pulalah yang membuat dirinya menjadi dinamis dengan selalu menemukan jawaban-jawaban atas berbagai pertanyaan yang muncul dalam dirinya. Berdasarkan hal ini, maka pendidikan adalah alat untuk menggapai itu.

Berkenaan dengan itu, maka dasar atau sumber pendidikan Islam semestinya menjadi acuan, agar segala perilaku yang bersumber dari rasa ingin tahu manusia itu, menjadi lebih terarah dan terkontrol. Itulah yang menyebabkan pemahaman tentang sumber pendidikan dalam Islam ini sebagai sesuatu yang penting.

2 Sumber Pendidikan Islam

  1. Alquran Alquran adalah kita suci sebagai petunjuk bagi umat manusia dalam menjalankan kehidupannya. Didalamnya, memandu segala hal yang mengandung ajaran tentang Tauhid, Aqidah, Syariah, Akhlak. Alquran juga mengandung isyarat-isyarat ilmiah seperti ayat-ayat yang berkenaan dengan Sains dan Teknologi.
  2. As-Sunnah As-Sunnah adalah segala perbuatan yang apabila dikerjakan mendapat pahala dan jika ditinggalkan maka tidak berdosa. Makna ini memiliki beberapa kata yang serupa yaitu mustahab (dianjurkan) ataupun mandub, salah satu tingkatan hukum-hukum syariat yang lima: wajib, haram, makruh, mubah, dan sunnah

Komentar